سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام کرج 
معاون پژوهشی 
 
 
تدریس و تحقیق 
تدریس 
دماوند 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
دماوند 
مدرس 
 
 
فقه 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلام 
مدرس 
 
 
اندشه1و2