زنان آخر الزمان/بدترین زنها
78 بازدید
تاریخ ارائه : 1/5/2014 11:14:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

 در این  نوشته وِیژگی  زنان آخر الزمان را که در منابع شیعی وسنی از زبان اهل البیت علیهم السلام بیان شده است را می نگاریم امید که زنان امت اسلامی مراقب باشند این وژگیها در آن ها نباشد ومراقب باشند که از این خصلتها دوری کنند.

توصیه حقیر به مردان این است که از ارتباط به چنین زنانی دوری کنند و با این کار خوشبختی دنیا وآخرت خود را تضمین نمایند.

عاجزانه از همه دلسوزان  وآزاد مردان وآزاد زنان غیور ومومن می خواهم تا این مطالب را نشر دهند تا به این کار کمکی حد اقلی به ظهور ولی امرمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بنماییم

اما ویژگیها:

1-تعداد زنان زیاد گردد[1].

2-زنها به زنها اکتفاء کنند(همجنس گرایی،مساحقه)[2].

3-زنهای خود را فربه کنند ومعیشت زن از فرجش باشد وزنان برای خود مجلس گناه بگیرند[3].

توضیح اینکه: این زنان خود را برای انجام زنا از جهت جسمانی آماده می کنند.

4-خویشاوندان با محارم خود(برادربا خواهر ویا مادر با...)ازدواج کنند وبه همانها اکتفاء نمایند.

5-مرد از کسب زنش که از زنا به دست آمده ارتزاق کنددر حالی که به آن یقین دارد واقدام به منع آن نمی نماید.

6-زن بر شوهرش غالب می شود وکارهایی را که شوهر نمی خواهد انجام می دهد وبه شوهر خود نفقه می پردازد.

7-مردان زنان خود را کرایه می دهند.

8-زنان خود را به کفار عرضه می کنند[4].

9-مهریه زنان زیاد گردد[5].

10-زنها سوار زین شوند[6]. (در زمان ما سوار اتومبیل)

توضیح: اگرچه اتومیبل سواری منع شرعی ندارد ولی الآن در زمانه ما متاسفانه برخی زنان از این وسیله برای گناه استفاده می کنند وفکر می کنند که دخل اتومیبلشان همچون خانه شان می باشد وبه راحتی با پوشش نامناسب وپوششی که بیشتر برای خواب مناسب است ظاهر می گردند وبرخی از زنان مردان غریبه را در اتومبیل راه داده واقدام به فسق وفجور می نمایند.

11-زنان آوازه خوان زیاد گردد[7].

12-زنان پوشیده ولی برهنه باشند وروی سرشان مثل کوهان شترهای بختی لاغر است[8].

توضیح اینکه: پوشش آنها طوری است که تمام اندام اورا نشان می دهد مثل استفاده از لباسهای نازک و تنگ وکوتاه و...

13-زنها شبیه مردان می شوند[9].

توضیح: با بولیز وشلوار می گردند.

14-زنها فریب خور وبی عقل می گردند[10].

تتوضیح: به خاطر غلبه احساسات زنانه در تصمیم گیریها از عقل واندیشه بهره نمی گیرند وبیشتر ظاهر بین هستند علاوه که به خاطر استعمال مواد مخدر قدرت واراده خود را از دست می دهند.

15-پرده حیا از زنان برداشته شود[11].

16-زنها حکومت کنند وبا کنیزان مشورت گردد[12].

17-زن دز تجارت شوهر شرکت جوید[13].

18-زنها با زنها ازدواج کنند وفرستاده شوند به سوی زن دیگر چنانچه عروس رابه خانه شوهر می فرستند[14].

19-مرد از زن خود امور قبیح ببیند ولی نهیش نکند وجلوگیری نمی نمایدوآنچه زنش از بی عفتی به دست آورده از او بگیرد حتی اگر از جلو وعقب زنا دهداورا متهم نمی کند واگر درباره او حرفهای زشت بگویندقبول نمی کندواین همان دیوث است[15].

20-زنها به دادن زنا ستایش شوند[16].

21-زن به شوهرش رشوه می دهد که با مردان لواط کند[17].

22-بیشترین وبهترین مردمان کسانی خواهند بود که به فسق زنان کمک کنند[18].

23-زنها لباس کفار را بپوشند ودر هیئت ظالمان در آیند واز شوهرانشان تمکین ننموده وبه محل سکونت آنها اکتفا نکنند واز ایشان درخواست طلاق نمایند[19].

24-حیا از بچه ها وزنان رخت بربندد[20].

پی  نوشتها:

[1]- کنز العمال:14/226

[2]- الغیبة  للنعمانی،ص248

[3]- الکافی:ح8،حدیث7

[4]-4-8:همان

[5]- المستدرک للحاکم :4/446

[6]- کنز العمال:14/1280

[7]- همان

[8]- المستدرک للحاکم:4/436

[9]- فضائل الآشهر الثلاثة:صص91،96،303

[10]- بحار الانوار:52/263

[11]- همان

-[12]همان

[13]- همان

[14]- الزام الناصب:2/183

[15]- همان

[16]- الکافی:8/حدیث7

[17]- همان

[18]- همان

[19]- معجم الملاحن والفتن:3/166

[20]- بحار الانوار:6/315